skupinska 1.jpg

LISTA GORANA KODELJE

ZA OBČINSKI SVET OBČINE VIPAVA

V MANDATU 2018/2022

 

VOLILNA ENOTA 1

KS Vipava, KS Gradišče pri Vipavi

GORAN KODELJA 

Župan

Univ. dipl. ekonomist

Župan občine Vipava

goran kodelja2.JPG

Občina Vipava ima velik potencial za nadaljnji razvoj. S projekti, ki jih načrtujemo, bomo kakovost življenja precej izboljšali, občino pa naredili prijaznejšo do nas domačinov in zanimivejšo za obiskovalce.

SONJA LUKIN 

Podžupanja

Univ. dipl. ing. kmetijstva

Samostojna svetovalka na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS

2 sonja lukin.JPG

Izgradnja ustreznih namakalnih sistemov je temeljni pogoj za uspešno kmetijsko pridelavo. Vode je v naši občini dovolj, manjkajo pa vodna zajetja. Ker projekt vsebinsko in finančno presega možnosti naše občine, mora občina aktivno sodelovati s pristojnimi državnimi inštitucijami in zahtevati, da začnejo problem reševati prioritetno.

MARKO RONDIČ 

Svetnik

Specialist managementa

Direktor Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina

3_marko_rondič.jpg

Prizadeval si bom za zagotavljanje prostorskih, infrastrukturnih in drugih pogojev za razvoj in podporo gospodarstvu v občini.

KRISTINA VANCETA  Svetnica

Dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok

Vzgojiteljica v Otroškem vrtcu Ajdovščina

4 kristina vanceta.JPG

Izviri Vipave so naša znamenitost. Nujno je potrebno poskrbeti za lepši izgled Podskale ter ureditev obrežja reke Vipave med mostom v Taboru in mostom pri gasilskem domu s tlakovano pešpotjo, klopmi in ustrezno razsvetljavo.

ANŽE PETRIČ

Ekonomski tehnik

Spletni administrator v podjetju Silux

5 anže petrič.jpg

Kot vrhunski športnik se bom zavzemal za kakovostno vzdrževanje vseh športnih objektov ter aktivno vključevanje mladih v različne športne aktivnosti.

KRISTINA BRATINA

Univ. dipl. psihologinja

Ravnateljica zavoda CIRIUS Vipava

6 kristina bratina.jpg

Zavzemala se bom za razvoj regijskega strokovnega centra za osebe s posebnimi potrebami, za nove zdravstvene programe ter za zagotavljanje kvalitetnega izobraževanja in vzgoje za vse otroke in mlade. Podpirala bom družbeno povezovanje v različnih društvih in zavodih ter zagotavljanje ustrezne oskrbe za starostnike.

 

VOLILNA ENOTA 2

KS Vrhpolje, KS Slap, KS Lože, KS Manče, KS Erzelj, KS Goče

JOŽE ŽGUR

Univ. dipl. ing. kmetijstva

Direktor Trsnice Vrhpolje

7 jože žgur.jpeg

Kmetijstvu mora občina v okviru svojih zmožnosti in pristojnosti nameniti vso potrebno pozornost, saj je to v našem okolju zelo pomembna panoga, tako z vidika proizvodnje, ohranjanja podeželja kot izgleda krajine. Prav izgled oz. urejenost krajine moramo dvigniti na višji nivo, če želimo, da se bo občina turistično še hitreje razvijala. Zavzemal se bom tudi za optimalnejše vključevanje krajevnih skupnosti v oblikovanje občinskega proračuna.

BOGDANA POČKAR Svetnica

Ekonomsko-komercialni tehnik

Prodajalka v družinski trgovini z usnjeno galanterijo v Vipavi

8_bogdana_počkar.jpg

Kot aktivna gasilka se bom zavzemala za zagotavljanje ustreznih pogojev za nadaljnji razvoj vseh treh gasilskih društev v občini, da bodo sposobna hitro in učinkovito reagirati pri vseh naravnih in drugih nesrečah. Več pozornosti je potrebno nameniti tudi izgradnji otroških igrišč po vaseh.

HLAD MARKO 

Svetnik

Elektrotehnik elektronike

Proizvodni tehnik v podjetju Spintec

9 marko hlad.jpg

Mladi potrebujemo za kakovostno preživljanje prostega časa ustrezne infrastrukturne in vsebinske pogoje. Za začetek je potrebno celostno preurediti Glavni trg v Vipavi, ki mora postati osrednji prostor druženja vseh ljudi v občini.

ANJA ŽORŽ

Ekonomski tehnik

Gospodinja na posestvu Žorž

10 anja žorž.jpg

Občina Vipava ima odlične vinarje, ki si zaslužijo še več prepoznavnosti. Zavzemala se bom, da se obstoječo vinoteko preseli v lepši okoliš Lanthierijevega dvorca, prav tako pa si bom prizadevala, da bi v Vipavski dolini kot celoviti turisticni destinaciji še več poudarka namenili odlični gastronomiji, domačim izdelkom in urejanju infrastrukture.

MARKO JAMŠEK

Lesni tehnik

Vinar

11_marko_jamšek.JPG

V našo dolino prihaja vse več turistov iz tujine. Občina mora zagotoviti pogoje za postavitev komunalno opremljenih manjših kampov po vaseh, predvsem pa mora v najkrajšem času poiskati investitorja za izgradnjo mini hotela na Glavnem trgu v Vipavi.

BENČINA DARJA

Mag. prof. spec. in reh. pedagogike

Specialni pedagog na OŠ Ajdovščina

12_darja_benčina.jpg

V naši občini imamo poleg naravnih danosti tudi kar nekaj zanimivih kulturnih in zgodovinskih znamenitosti. Lanthierijev dvorec, Laurinova sarkofaga, Rupnikov mozaik v vrhpoljski cerkvi, Napoleonov most v Podnanosu, vinogradniški in vojaški muzej ... Izkoristiti moramo potencial in poskrbeti za obisk bistveno večjega števila izletniških avtobusov.

 

VOLILNA ENOTA 3

KS Podnanos, KS Podraga, KS Lozice

LAVRENČIČ PRIMOŽ

Univ. dipl. ing. kmetijstva

Gospodar na posestvu Burja

13 primož lavrenčič.jpg

Zagotoviti moramo potrebne promocije, ureditev podporne infrastrukture in urbanističnih rešitev za spodbujanje prihoda športnih, zgodovinskih in vinsko-kulinaričnih turistov v Vipavo in okoliške vasi.

TANJA TROŠT

Univ. dipl. ing. kmetijstva

Prometnik v podjetju Semenič transport

14_tanja_trošt.jpg

Podjetništvo predstavlja temelj ekonomskega razvoja. V naši občini je še kar nekaj zemljišč, ki so bila že pred leti namenjena za postavitev obrtne cone, pa še vedno samevajo nepozidana. Občina mora narediti vse potrebno, da bodo ta zemljišča v najkrajšem času začela služiti svojemu namenu.

STOJAN VITEŽNIK 

Svetnik

Dipl. organizator manager

Vodja oddajnega centra Nanos pri RTV Slovenija

15_stojan_vitežnik.JPG

Prizadeval si bom za nadaljevanje in dokončanje že zastavljenih projektov v naši krajevni skupnosti, dokončanje starega vaškega jedra, pripravo dokumentacije za priključitev vseh gospodinjstev v krajevni skupnosti na čistilno napravo, proučitev možnosti razširitve industrijske cone in v okviru novega prostorskega načrta iskanje možnosti za novo stanovanjsko gradnjo.

TANJA ŽORŽ

Univ. dipl. socialna delavka

Socialna delavka v Zavodu Karitas Samarijan

16 tanja žorž.JPG

Razvoj podeželja je področje, za katerega Evropska unija namenja velika sredstva. Lonely Planet je Vipavsko dolino uvrstil med deset destinacij, ki jih je vredno obiskati in Občina Vipava mora s tem adutom v rokavu še bolj zavzeto sodelovati pri prijavah za pridobivanje sredstev iz tega naslova.

JERNEJ ROSA

Mag. prof. športne vzgoje

Prof. športne vzgoje na Škofijski gimnaziji Vipava

17 jernej rosa.jpg

V občini Vipava vidim ogromne možnosti na področju športnega turizma, še zlasti v adrenalinskih športih. Aktivno bom sodeloval pri tem, da v najkrajšem času izkoristimo ta potencial.

KONTAKT

Goran Kodelja za župana občine Vipava

Email: goran.kodelja@gmail.com

Facebook: @gorankodelja

  • Facebook - Black Circle