top of page
www_foto_lista.jpg

LISTA GORANA KODELJE
ZA OBČINSKI SVET OBČINE VIPAVA
V MANDATU 2022-2026

Volilna enota 1

VOLILNA ENOTA 1

KS Vipava, KS Gradišče pri Vipavi

GORAN KODELJA, Vipava,
univ. dipl. ekonomist,
župan

1_1 Kodelja Goran.jpg

Ko sem se pred štirimi leti prvič podal na volitve za župana, me je vodila misel, da ima občina Vipava velik potencial za nadaljnji razvoj. V prvem mandatu smo si postavili ambiciozne, vendar realne cilje in delo, ki smo ga opravili, je odlična podlaga za naprej. Projekti, ki jih načrtujemo za prihodnja štiri leta, pa bodo kakovost življenja v naši občini še izboljšali, in prav to je tudi cilj mojega županovanja.

SONJA LUKIN, Vipava,
univ. dipl. ing. kmetijstva,
upokojenka

1_2 Lukin Sonja.jpg

Naravne in kulturne znamenitosti, odlična vinsko-kulinarična ponudba ter številni športni in rekreativni dogodki privabljajo v naše kraje čedalje več domačih in tujih obiskovalcev. Zelo pomemben dejavnik za izboljšanje turistične ponudbe na še višjo raven je tudi urejeno okolje. Zavzemala se bom, da bo zamišljeni projekt Občina Vipava cveti zaživel v vseh krajevnih skupnostih, da se bomo v urejenem okolju dobro počutili občani in tudi obiskovalci, ki se bodo radi vračali in širili glas o naši lepi Vipavi in njeni okolici.

1_3 Marc Darjo_edited.jpg

DARJO MARC, Gradišče,
ing. kmetijstva,
skrbnik ključnih kupcev v podjetju Fructal

Kamp Tura potrebuje novo dostopno cesto in večje parkirišče. S tem bi se zelo gost promet skozi vas umiril, možnosti za nadaljnji razvoj kampa pa povečale. Glavna ovira za izvedbo tega projekta so naravovarstveni režimi, zato si bom prizadeval, da skupaj s pristojnimi
organi v najkrajšem možnem času najdemo ustrezno rešitev za realizacijo tega projekta. Zavzemal se bom tudi za iskanje ustreznih rešitev, s katerimi bi povečali obseg zemljišč za stanovanjsko in poslovno gradnjo.

KRISTINA VANCETA, Vipava, 
dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok,
učiteljica na razredni stopnji OŠ Vipava

1_4 Vanceta Kristina.jpeg

Ustrezne razmere za delo v naših šolah so nujne za zagotavljanje kakovostnega dela z otroki, zato se bom zavzemala za njihovo izboljšanje. Podpirala bom pobude in predloge strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. Tudi aktivno vključevanje mladih v športne dejavnosti je zame pomembna naloga našega dela.

SAMUEL RODMAN OPREŠNIK, Zemono,
dr. znanosti s področja strojništva,
tehnični direktor v podjetju Semenič transport

1_5 Rodman Oprešnik Samuel.jpg

Vzpostavljanje razmer za uspešno delovanje gospodarstva, kmetijstva, turizma in izobraževalnih inštitucij vidim kot eno glavnih nalog Občine. Obenem pa je treba mladim družinam zagotoviti dovolj površin za stanovanjsko gradnjo, ki bodo dejansko na voljo na trgu, da si lahko ustvarijo dom, kakršnega si želijo.

1_6 Asberga Nabergoj Alina.jpg

ALINA ASBERGA NABERGOJ, Vipava,
oblikovalka oglasov in interierjev,
slikarka in ilustratorka

Za kandidaturo za občinsko svetnico sem se odločila, ker v Vipavi vidim velik potencial za razvoj kulture in umetnosti in ker bi rada na tem področju aktivno pomagala pri uresničevanju projektov, ki bi bogatili lokalno skupnost in pritegnili pozornost turistov.

Volilna enota 2

VOLILNA ENOTA 2
KS Vrhpolje, KS Slap, KS Lože, KS Manče, KS Goče, KS Erzelj

2_1 Počkar Bogdana.jpg

BOGDANA POČKAR, Duplje,
ekonomsko-komercialna tehnica,
namestnica poslovodje v prodajalni
CCC Nova Gorica

Ena izmed nalog Občine je, da ustvarja razmere za nemoteno delovanje gasilskih društev. V zadnjem mandatu je Občina pomembno povečala obseg sredstev za dejavnost gasilskih društev in zagotovila večji del sredstev za nakup dveh intervencijskih gasilskih vozil. Prizadevala si bom, da bodo gasilska društva tudi v prihodnje ustrezno financirana. Poleg tega pa si bom prizadevala za čim hitrejšo izvedbo postavljenih infrastrukturnih projektov, med katerimi kot enega izmed prednostnih vidim prenovo talne infrastrukture v središču Vrhpolja.

2_2 Adamič Lojze.JPG

LOJZE ADAMIČ Manče,
univ. dipl. ing. strojništva,
ravnatelj zavoda CIRIUS Vipava

Osebe s posebnimi potrebami so v Vipavi lepo sprejete. S podporo Občine in ustanovitelja si bom prizadeval, da zagotovimo nov in sodoben center CIRIUS Vipava, v katerem bo vključenim otrokom in mladostnikom življenje lepše in preskrba še boljša. Vipava je lahko
model in vzor kakovostnega sobivanja in ustvarjanja vseh ljudi.

2_3 Jež Erika.JPEG

ERIKA JEŽ, Slap,
dr. znanosti s področja agronomije,
asistentka na Centru za raziskave vina Univerze v Novi Gorici

Dejstvo, da sta v manjši občini, kot je Vipava, dve enoti visokošolskega izobraževanja, je v Sloveniji izjemna redkost. S svojim delom lahko pomembno vplivam na to, da se bo občina Vipava v prihodnjih letih še bolj aktivno vključevala v mednarodne projekte, ki se izvajajo v raziskovalnih institucijah s središčem v Vipavi. Poleg tega si bom prizadevala in podpirala gradnjo in obnovo stanovanj za mlade družine.

2_4 Žgur Jože.jpeg

JOŽE ŽGUR, Lože,
univ. dipl. ing. kmetijstva,
direktor Trsnice Vrhpolje

Čeprav nekateri še vedno mislijo, da bomo že nekako kljubovali čedalje pogostejšim in čedalje hujšim sušam, je dejstvo, da brez namakanja intenzivno kmetijstvo v Vipavski dolini že zdaj ni več mogoče. Prizadeval si bom za čimprejšnjo realizacijo postavljenega projekta gradnje namakalnega sistema v zgornji Vipavski dolini. Samo tako bomo zagotovili razmere za pomembno višjo raven kmetijske proizvodnje.

2_5 Čoha Bojana.jpg

BOJANA ČOHA, Lože,
kuharica,
upokojenka

Na županovi listi kandidiram, ker župan uspešno uresničuje projekte, ki jih je napovedal v svojem predvolilnem programu, in ker sem prepričana, da bo tako tudi v prihodnje. Prizadevala si bom, da bi gradnjo kanalizacije v Ložah in Mančah začeli že v letu 2023.

Volilna enota 3

VOLILNA ENOTA 3

KS Podnanos, KS Podraga, KS Lozice

MIRAN ŽVANUT, Lozice,
avtomehanik,
direktor podjetja Space logistic in vinske kleti Anima wine

3_1 Žvanut Miran.jpg

Več desetletij sem že aktiven v lokalnem okolju. Z mojo kandidaturo za občinskega svetnika bom izkušnje in znanje, ki jih imam kot solastnik in direktor podjetja ter vinar, poskušal pozitivno izkoristiti pri razvoju gospodarstva in turizma na območju volilne enote ter celotne občine.
Živimo v okolju, ki ima neverjeten potencial. Tega se je treba najprej zavedati in potem to pozitivno uporabiti.

3_2 Bratož Mirjam.jpg

MIRJAM BRATOŽ, Podnanos,
univ. dipl. pedagoginja,
upokojenka

Prizadevala si bom za nadaljevanje postavljenih projektov in nove možnosti stanovanjske gradnje. Občina ima izjemen turistični potencial, zato se bom zavzemala tudi za razvoj in ureditev planote Nanos.

3_3 Lavrenčič Primož.jpg

PRIMOŽ LAVRENČIČ, Orehovica,
univ. dipl. ing. kmetijstva,
gospodar na posestvu Burja

Treba si je postaviti daljnosežne strateške prioritete in začeti njihovo uresničevanje. Podnanos bi si zaslužil večji, sodobnejši interaktivni muzej, posvečen slovenski himni v povezavi s Stankom Premrlom in Matijem Vrtovcem. Govorimo o stavbi, novogradnji, ki je večfunkcijska: muzejska, kulturna in izobraževalna, namenjena predvsem obiskom osnovnošolcev in srednješolcev in zato lahko nudi zgodovinske sprehode po zgodovini Podnanosa v tridimenzionalnih virtualnih tehnikah.

3_4 Trošt Monika.jpg

MONIKA TROŠT, Orehovica,
gimnazijska maturantka,
vodja bistroja Luft

V občini Vipava moramo izkoristiti potencial športnega in vinsko-kulinaričnega turizma. Zagotoviti moramo ustrezno infrastrukturo, ki bo turiste privabila in zadržala v občini.

3_5 Božič Miran.jpg

MIRAN BOŽIČ, Podraga,
univ. dipl. ing. kmetijstva,
direktor podjetja Planika Kobarid

Zavedanje, da prehranska varnost ni samoumevna, prepočasi prodira v našo zavest. Čeprav območje zgornje Vipavske doline ni idealno za vse kmetijske panoge, je treba vzpostaviti razmere, v katerih bo kmetovanje ponovno postalo dovolj privlačna priložnost za mlade. Ne edini, gotovo pa nujni pogoj, da bo lahko kmetovanje gospodarno in dolgoročno ekonomsko vzdržno, je ureditev namakanja.

KONTAKT

Goran Kodelja za župana občine Vipava

Email: goran.kodelja@gmail.com

Facebook: @gorankodelja

  • Facebook - Black Circle
bottom of page