top of page
www_foto_program.jpg

PROGRAM GORANA KODELJE
ZA ŽUPANA OBČINE VIPAVA
V MANDATU 2022-2026

UVOD

UVOD:

 

Za prihodnje mandatno obdobje načrtujemo vrsto projektov, ki bodo smiselno dopolnili in nadgradili že uresničene. Nadaljevali bomo gradnjo kanalizacijskih sistemov, obnovo vodovoda, izvajanje protipoplavnih ukrepov in pripravo projekta gradnje namakalnega sistema, komunalno bomo urejali občinska zemljišča za novo stanovanjsko gradnjo, investirali bomo v nove kolesarske poti in posodobili nekatere športne površine, celostno podobo preurejenega središča Vipave pa bomo zaokrožili z gradnjo kulturne dvorane z garažno etažo v pritličju.

 

 

15 TEMELJNIH PROJEKTOV:

 • Gradnja stavbe kulturnega doma v Vipavi, v kateri bodo sodobna  prireditvena dvorana, spremljajoči prostori za potrebe kulturnih društev in pokrita etaža za avtomobile. Nova stavba bo zaokrožila celostno podobo prenovljenega središča Vipave.

 • Nadaljevanje gradnje kanalizacijskih sistemov s prednostnim poudarkom na dograditvi 3. dela omrežja na Slapu, gradnji celotnega omrežja v Ložah in Mančah ter dokončanju investicije v Dupljah.

 • Komunalna ureditev 1,8 hektarja velikega občinskega zemljišča med Mančami in Ložami, na katerem bo po koncu investicije za individualno stanovanjsko gradnjo namenjenih najmanj 20 parcel.

 • Širitev otroškega vrtca v Vipavi z gradnjo štirih igralnic in potrebnih servisnih prostorov. Po gradnji prizidka bo mogoče vpis v vrtec zagotoviti vsem otrokom, za katere bo podana vloga za sprejem. 

 • Povezava Vipave in Ajdovščine s kolesarsko potjo, od magistralne ceste, ločene z zelenim pasom, ki bo pomenila pomemben prispevek k trajnostni mobilnosti in večji varnosti številnih kolesarjev na tej relaciji. 

 • Nadaljevanje projektiranja in začetek gradnje namakalnega sistema, ki je, še posebno zaradi spreminjajočih se podnebnih razmer, prvi pogoj za nadaljnji razvoj kmetijstva v občini.

 • Priprava vse potrebne dokumentacije za postavitev sodobnega interaktivnega muzeja v Podnanosu, ki bo posvečen rojstvu slovenske himne v povezavi s Stankom Premrlom in Matijo Vertovcem in prijava projekta na razpis za sofinanciranje kulturnih projektov iz evropskih sredstev.

 • Izvedba ukrepov za zaščito pred padajočim kamenjem s protierozijskimi in sidranimi mrežami na najbolj izpostavljenih odsekih ceste med Podnanosom in Nanosom. 

 • Izvedba protipoplavnih ukrepov na reki Vipavi, ki bodo omogočili začetek pozidave območja za Pristanom in Škofijsko gimnazijo.

 • Izvedba protipoplavnih ukrepov na hudourniku Bela z rekonstrukcijo ceste ter dograditev pločnika in kolesarske poti med Vipavo in Vrhpoljem. 

 • Zagotovitev dostopa do optičnega omrežja v vseh naseljih, v katerih optično omrežje še ni zgrajeno.

 • Ureditev območja ob Goriški cesti z novo stanovanjsko poslovno zgradbo ob lekarni, dvema novima stanovanjskima blokoma nasproti Škofijske gimnazije, povezovalno servisno cesto in zelenicami.

 • Postavitev brvi čez reko Vipavo ob sotočju z Močilnikom, ki bo številnim sprehajalcem in kolesarjem ob reki razširila možnosti za rekreacijo.

 • Nadaljevanje posodobitve športne infrastrukture s postavitvijo balvanske plezalne stene v kampu Tura na Gradišču, ki bo celostno zaokrožila plezalno ponudbo na tej lokaciji, in pokritje tribune nogometnega igrišča na Policah za udobnejše spremljanje nogometnih tekem.

 • Nadgradnja kulturno-zabavnih in vinsko-kulinaričnih dogodkov s poletnim festivalom klasične glasbe, ki bi postal tradicionalen in bi potekal na več ambientalno primernih lokacijah v občini.
   

20 t.m.
področja

PODROČJA, NA KATERIH BO OBČINA VODILA AKTIVNO POLITIKO:

OSNOVNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Urejena komunalna infrastruktura je bistvenega pomena za zagotavljanje kakovostnih bivanjskih razmer. V občini imamo še kar nekaj vasi brez zgrajenega kanalizacijskega sistema, zato bomo temu področju namenili velik poudarek. Prednostno bomo nadaljevali gradnjo zadnje faze kanalizacije na Slapu ter gradnjo kanalizacije v Ložah in Mančah. V zaključni fazi je priprava projektne dokumentacije za kanalizacijo na Gočah, pripravlja pa se tudi projektna dokumentacija za 2. fazo kanalizacije v Dupljah. 

V prihodnjem letu bomo zgradili vodohram na Gočah in nadaljevali obnovo vodovodnih cevi na najbolj kritičnih odsekih. Vso potrebno pozornost bomo posvečali tudi nemotenemu delovanju vseh štirih čistilnih naprav.

Za vzdrževanje lokalnih cest ter poljskih in gozdnih poti bomo v proračunu še naprej zagotavljali potreben obseg sredstev. 

V sodobnem načinu življenja se med osnovno komunalno infrastrukturo nedvomno uvršča tudi delujoče optično omrežje, zato bomo v sodelovanju s pooblaščenimi podjetji za izvajanje tovrstnih storitev zagotovili optično povezavo tudi do tistih vasi, ki jih za zdaj še nimajo.


UREJENOST OKOLJA  

Urejanju okolja in varovanju krajine kot celote bo namenjena vsa potrebna pozornost, saj je to zelo pomembno za kakovost našega bivanja in ustrezno celostno podobo prostora, v katerem živimo. Zato bomo še naprej skrbeli za urejenost parkov in zelenic, kolesarskih in pešpoti, otroških in športnih igrišč, križišč, krožišč in parkirišč ter poljskih in gozdnih poti. 

Za širitev mreže kolesarskih poti, tudi makadamskih, ki med polji in vinogradi povezujejo posamezne vasi, bo v prihodnjem obdobju iz evropskega sklada za regionalni razvoj na voljo še več sredstev. Naš cilj je izboljšati kolesarsko infrastrukturo, prednostno pa se bomo posvetili projektu gradnje kolesarske poti ob magistralni cesti med Vipavo in Ajdovščino, ki ga na obeh občinah že pripravljamo skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo. 

V prihodnjem mandatu bomo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje dokončno sanirali skalnati podor na cesti Podnanos–Nanos in tako omogočili varno prehajanje številnih izletnikov na Nanoško planoto tudi iz smeri Podnanosa.


PROSTORSKI POGOJI ZA STANOVANJSKO GRADNJO

Za presojo na pristojnih ministrstvih je pripravljen predlog Občinskega prostorskega načrta, v katerem so podane pobude za spremembo namembnosti več kot 50 kmetijskih zemljišč v stavbna. Po sprejetju OPN-ja, predvidoma do sredine prihodnjega leta, bo na tistih zemljiščih, ki jim bodo pristojna ministrstva spremenila status s kmetijskih v stavbna, mogoča gradnja stanovanjskih objektov.

Na pobočju med Mančami in Ložami, z lepim razgledom na dolino, ima Občina v lasti 1,8 hektarja veliko stavbno zemljišče, ki ga bomo v prihodnjem mandatu komunalno uredili in na njem za individualno gradnjo stanovanjskih hiš namenili najmanj 20 parcel.

Ob Goriški cesti nasproti Škofijske gimnazije so bili že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja narejeni načrti za vezno gradnjo stanovanjskih blokov. Te načrte smo kot neprimerne opustili in jih nadomestili s projektom enega poslovno-stanovanjskega in dveh stanovanjskih blokov, ki bodo v ta prostor umeščeni na način, da ne bodo zastirali vedute že zgrajenim stanovanjskim blokom. 


PROSTORSKI POGOJI ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA

V predlogu novega Občinskega prostorskega načrta je na pristojna ministrstva podana pobuda za ukinitev že izvedenega državnega lokacijskega načrta ob hitri cesti. S tem bi se za industrijsko gradnjo na obeh straneh hitre ceste med Vipavo in Podnanosom sprostila dodatna zemljišča, na katerih trenutno ni mogoče graditi. 

Ob uvozu na hitro cesto v Vipavi je za industrijsko pozidavo namenjenih tudi več hektarjev zemljišč, ki jih je Občina pred 15 leti prodala zasebnemu investitorju, ki pa vse do zdaj še ni začel graditi. Na Občini si bomo še naprej prizadevali, da bi ta zemljišča končno začela služiti svojemu namenu. 

Možnosti za nadaljnji razvoj podjetništva vidimo na področju terciarnih in kvartarnih dejavnosti, ki ne potrebujejo velikih površin za svoje delovanje. Občina ima v lasti nekaj manjših zemljišč, ki jih bo ponudila zainteresiranim podjetjem s tega področja. Eno takih podjetij je Primorska hranilnica, s katero se dogovarjamo, da bi v Vipavi zgradila upravno zgradbo. 
 

KMETIJSTVO

Kmetijstvo je najpomembnejša proizvodna dejavnost. Zaradi čedalje bolj negotove geopolitične situacije se tudi v Sloveniji tega zaveda čedalje več ljudi. V naši državi moramo hitro povečati samopreskrbo z doma pridelano hrano in s tem zagotoviti večjo prehransko varnost. V zgornji Vipavski dolini so možnosti za povečano pridelavo hrane še zelo velike in na Občini si bomo prizadevali, da v sklopu svojih zmožnosti zagotovimo, da bi se to zgodilo. Pozitivno bomo obravnavali ideje in predloge, da v sklopu sprememb Občinskega prostorskega načrta z gozdom zaraščene površine ponovno namenimo kmetijstvu, intenzivno pa si bomo prizadevali tudi za začetek gradnje namakalnega sistema. Brez namakanja je kmetijstvo zaradi čedalje pogostejših uničujočih suš obsojeno na propad, tega pa si nikakor ne moremo privoščiti. Zato je začetek gradnje namakalnega sistema eden najpomembnejših, če ne celo najpomembnejši cilj prihodnjega mandatnega obdobja. 


TURIZEM

Podeželski turizem, ki v Vipavski dolini temelji na lepotah narave in odlični vinsko-kulinarični ponudbi, postaja čedalje bolj popularen in naloga Občine je, da ustvarja razmere za njegov nadaljnji razvoj. S prenovo Glavnega trga, ureditvijo izvirov Vipave, novim gostinskim lokalom v Podskali, ki bo samo še dopolnil že tako odlično kulinarično ponudbo v naši občini, ter parkirno etažo v prenovljeni zgradbi kulturnega doma se bo število dnevnih obiskovalcev pomembno povečalo. 

Da bi povečali število večdnevnih gostov, bo treba zgraditi nove objekte z možnostjo prenočitve. To je seveda v domeni zasebnega kapitala in v zadnjem času smo imeli kar nekaj razgovorov s potencialnimi investitorji, ki imajo načrte na tem področju. Tako se nam v prihodnjih letih na Gočah obetata prenova Hebetove domačije, ki bo spremenjena v manjši luksuzni resort, in prenova hiše v Taboru nasproti Podskale, v kateri bo več sodobno urejenih apartmajev. Še vedno iščemo tudi primerno lokacijo za odprtje hotela v Vipavi in tudi na tem področju se nam je pred kratkim predstavil investitor z zelo jasnimi idejami. 

 

Turizem smo ljudje. Če želimo, da nas bodo turisti obiskovali, moramo kakovost naših storitev zagotavljati na najvišji ravni. Glede tega bo imel pomembno vlogo naš Zavod za turizem, ki bo skrbel za ustrezno izobraževanje in seznanjanje z dobrimi praksami s tega področja.


VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Zgradili bomo prizidek s štirimi igralnicami k otroškemu vrtcu v Vipavi in zagotovili možnost vpisa vsem otrokom, za katere bo podana vloga za sprejem. Za to investicijo imamo iz evropskih skladov že zagotovljenih 685.000 evrov. 

 

Klimatizirali bomo prostore osnovne šole v Vipavi ter s tem za učence in učitelje zagotovili boljše razmere za delo – v starem delu šole že spomladi leta 2023, pozneje pa tudi v novem delu.

Lani je v Vipavi začela delovati še Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem iz Kopra. S tem so se še dodatno povečale potrebe po gradnji študentskega doma. Na zemljišču za Pristanom in Škofijsko gimnazijo bomo iz evropskih sredstev za okrevanje in odpornost uredili protipoplavni nasip in s tem omogočil možnost gradnje študentskega doma na tej lokaciji. Alternativna lokacija za študentski dom je sedanja zgradba Ciriusa, ki bi se lahko preuredila za ta namen po selitvi Ciriusa na novo lokacijo.


SKRB ZA STAREJŠE

Poleg institucionalne oskrbe v domovih za starejše so za starostnike pomembne tudi druge oblike socialne pomoči. Občina sofinancira oskrbo starejših na domu, dodatno k temu pa zanje od leta 2021 organiziramo in financiramo brezplačne prevoze po nujnih opravkih v sklopu projekta Prostofer. V prihodnjem mandatu bomo v stavbi, v kateri že delujeta knjižnica in zasebni vrtec, uredili medgeneracijski center, ki bo tudi starejšim zagotavljal dodatne možnosti za še kakovostnejše preživljanje prostega časa.


LJUDJE S POSEBNIMI POTREBAMI

Vipava je za ljudi s posebnimi potrebami zelo prijazen kraj – v vsebinskem in infrastrukturnem pomenu. Trudili se bomo, da bi ga v prihodnje naredili še prijaznejšega. Z Ministrstvom za šolstvo se že nekaj časa pogovarjamo o nujnosti selitve Ciriusa v novo, večjo in sodobnejšo stavbo, ki bi varovancem zavoda omogočila kakovostnejše razmere za življenje in delo. Idejne zasnove nove zgradbe so že narejene, nova lokacija pa je predvidena na zemljišču ob vojašnici v smeri proti Vrhoplju. Tudi v Varstveno delovnem centru razmišljajo o večjih prostorih in Občina bo storila vse, kar je v njeni moči, da bi se tudi za selitev VDC-ja v novo zgradbo našlo primerno zemljišče. 


MLADI IN DRUŽENJE

Pri mladih je potreba po druženju še toliko večja kot pri starejših. Mladim se »mora dogajati«. To je morda tisto najpomembnejše, kar vpliva na njihovo razpoloženje in dobro počutje. Kako bodo mladi preživljali prosti čas, ni odvisno samo od njihovih idej in želja, ampak tudi od možnosti, ki jim jih nudi okolje, v katerem živijo. Druženje je lepše in zanimivejše v infrastrukturno urejenem okolju, ki omogoča kakovostno preživljanje prostega časa. Zato bomo še naprej vlagali v urejanje okolja in obnovo tovrstne infrastrukture. Eden zanimivejših projektov na tem področju, ki je v zaključni fazi gradnje, je urejanje brežine reke in obrečne promenade na Frnaži, ki temu prostoru daje povsem novo kakovost. Nadaljevali bomo tudi finančne spodbude športnim, kulturnim in turističnim društvom, da v svoje vrste aktivno vključijo čim več članov in organizirajo še več za mlade zanimivih dogodkov. 


KULTURA

Kultura nas plemeniti in bogati. Z namenom zagotoviti možnosti za izvedbo in spremljanje kulturnih dogodkov na višji ravni bomo celostno obnovili kulturni dom v Vipavi, v katerega bo poleg nove kulturne dvorane in prostorov, ki bodo izboljšali razmere za delovanje naših kulturnih društev, umeščena tudi pokrita etaža za avtomobile. Projekt je finančno prezahteven, da bi nam ga uspelo sfinancirati samim, zato bomo z njim čakali na primeren razpis za pridobitev sredstev iz skladov EU. 

V sodelovanju s pristojnimi strokovnjaki bomo pripravili projekt za postavitev sodobnega interaktivnega muzeja v Podnanosu, ki bo posvečen rojstvu slovenske himne v povezavi s Stankom Premrlom in Matijo Vertovcem. Po pripravi vse potrebne dokumentacije bomo projekt prijavili na enega od razpisov za sofinanciranje kulturnih projektov iz evropskih sredstev.

V organizaciji Zavoda za turizem načrtujemo še več kulturnih in kulturno-zabavnih dogodkov. Eden takih je mednarodni poletni festival klasične glasbe, ki bi v našo občino privabil mlade umetnike iz domovine in tujine, potekal pa bi na več prizoriščih v Vipavi in okoliških vaseh.


ŠPORT IN REKREACIJA

Urejena športna infrastruktura je eden temeljnih pogojev za kakovostno preživljanje prostega časa. V tem mandatu smo celovito prenovili športni park ob vojašnici, rokomentno igrišče pred OŠ v Vipavi in košarkaško igrišče v Ložah, v prihodnjem mandatu pa smo si za cilj postavili postavitev balvanske plezalne stene v kampu Tura na Gradišču in pokritje tribune nogometnega igrišča na Policah. 

Vsem športnim društvom bo Občina skladno z Odlokom o merilih za sofinanciranje programov športa kot do zdaj zagotavljala potrebna sredstva za njihovo delovanje. 


VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE 

V naši občini v treh dobro organiziranih gasilskih društvih delujejo številni gasilci. Mnogi izmed njih tudi v sklopu civilne zaščite. Kot župan bom skrbel, da bodo imeli gasilci vedno zagotovljeno vse potrebno za hitro in učinkovito posredovanje pri vseh vrstah naravnih in drugih nesreč.

Za zagotavljanje varnosti ljudi in njihovega premoženja je boljše preventivno kot kurativno delovanje, zato bomo nadaljevali tudi infrastrukturne projekte, ki zmanjšujejo poplavno ogroženost. V sodelovanju z Direkcijo za vode bodo na začetku prihodnjega mandata izvedeni več kot 2 milijona evrov vredni protipoplavni ukrepi na hudourniku Bela. V sklopu tega projekta bo saniran tudi pokriti kanal enega od pritokov Bele, kar je pogoj za začetek sicer že za letos načrtovane ureditve centra Vrhpolja. 


SODELOVANJE S KRAJEVNIMI SKUPNOSTMI

Kot župan si bom še naprej prizadeval za kakovostno sodelovanje s sveti krajevnih skupnosti. Občinski svet je v tem mandatu sprejel odločitev, da se krajevnim skupnostim za manjše projekte po njihovi presoji nameni dodatnih 10.000 evrov in s to prakso bomo nadaljevali tudi v prihodnjem mandatu. Spremenili bomo tudi pravilnik o sofinanciranju kulturnih in turističnih prireditev, ki bo tistim krajevnim skupnostim, v katerih taka društva ne delujejo, omogočil, da se na razpise prijavijo neposredno.


GOSPODARNO UPRAVLJANJE

Občina Vipava ima razmeroma skromen proračun, zato je še posebno pomembno, da so vsa proračunska sredstva porabljena preudarno, strogo namensko in pregledno. Za njen nadaljnji hitri razvoj pa je nujno, da bomo uspešno nadaljevali tudi pridobivanje evropskih in državnih sredstev za prepotrebne infrastrukturne investicije. V tem mandatu nam je to kar dobro uspevalo. Iz tega naslova smo zagotovili več kot 4 milijone evrov, za prihodnji mandat pa načrtujemo, da bo ta znesek še večji.

KONTAKT

Goran Kodelja za župana občine Vipava

Email: goran.kodelja@gmail.com

Facebook: @gorankodelja

 • Facebook - Black Circle
bottom of page