jdkdj.jpg

PROGRAM GORANA KODELJE

ZA ŽUPANA OBČINE VIPAVA

V MANDATU 2018/2022

UVOD:

Občina Vipava ima velik potencial za nadaljnji razvoj. V Evropi in svetu postajajo čedalje bolj popularne podeželske destinacije, ki se ponašajo z bogato vinsko tradicijo in vrhunsko kulinarično ponudbo. Naša občina premore oboje in cilj, ki si ga ambiciozno vendar povsem realno postavljamo, je, da na področju vinsko-kulinaričnega turizma postanemo destinacija številka ena v Sloveniji.

 

Da bi to dosegli, moramo najprej obnoviti najpomembnejšo infrastrukturo ter povezati ponudbo vinarjev v prepoznavno in zanimivo zgodbo za obiskovalce.

 

Naš program je zelo razvojno naravnan in pokriva vsa glavna področja, ki so v pristojnosti občin. Izvajali ga bomo učinkovito, preudarno in transparentno.

 

S projekti, ki so v nadaljevanju predstavljeni, bomo kakovost življenja v naši občini precej izboljšali, jo naredili prijaznejšo do nas domačinov in zanimivejšo za obiskovalce.

20 TEMELJNIH PROJEKTOV:

 

 • Vsebinska in arhitekturna prenova Glavnega trga kot osrednjega prostora družabnega in kulturnega dogajanja v občini ter nova celostna podoba Lanthierijevega parka z ureditvijo zelenih in tlakovanih parkovnih površin, pešpoti, klopi, vodnih elementov, javne razsvetljave in zagotovitvijo dodatnih parkirnih mest.

 • Ureditev glavnega izvira Vipave – Podskale z obnovo gostinskega objekta, s prestavitvijo mostu na izhodiščno sredinsko lokacijo in postavitvijo brvi v zadnjem delu za prehod v Tabor ter ureditev nabrežja reke Vipave od mostu v Taboru do mostu pri gasilskem domu v privlačno promenado s pešpotjo, klopmi in javno razsvetljavo.

 • Izgradnja pločnika in kolesarske steze ter postavitev javne razsvetljave na cesti proti Vrhpolju, izgradnja pločnika od pokopališča do kapelice v Podnanosu, dokončanje prenove ceste v Podragi, celostna ureditev parkirišča Na kalu na Slapu ter dograditev manjkajočega dela pločnika ob trasi Goriške ceste v Vipavi.

 • Dograditev omrežja javne razsvetljave v posameznih krajevnih skupnostih.

 • Postavitev ustreznih otroških igral v tistih krajevnih skupnostih, v katerih jih še ni.

 • Pridobitev evropskih sredstev za začetek gradnje manjkajočega dela kanalizacijskega sistema v krajevnih skupnostih oz. gradnjo mini čistilnih naprav tam, kjer gradnja kanalizacijskega sistema ne bi bila smiselna.

 • Zagotovitev ustreznih zemljišč za dodatno stanovanjsko gradnjo v vseh krajevnih skupnostih.

 • Pridobitev evropskih sredstev za začetek projekta celostne prenove vasi Goče.

 • V sodelovanju s krajevnimi skupnostmi primerna ureditev pokopališč in mrliških vežic.

 • Postavitev reflektorjev na atletskem stadionu in v sodelovanju s Slovensko vojsko sanacija celotnega kompleksa igrišč ob njem.

 • Sprejetje potrebnih ukrepov za začetek gradnje poslovno-obrtne cone na zemljiščih ob avtocesti, ki so bila predvidena za ta namen.

 • Organizacija dnevnega varstva za starejše z namenom zagotavljanja kakovostnega preživljanja starosti.

 • Zagotovitev ustreznih pogojev za prostorsko in programsko širitev Ciriusa – centra za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

 • Zagotavljanje stalne strokovne pomoči kmetom pri izpolnjevanju prijav za pridobivanje državnih in evropskih sredstev v sklopu Programa razvoja podeželja.

 • Priprava vseh potrebnih projektov za začetek gradnje ustreznega namakalnega sistema za zalivanje kmetijskih površin.

 • V sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici umestitev centralne vinoteke vseh vipavskih vinarjev in turističnoinformacijskega centra v Lanthierijev dvorec.

 • Organizacija konzorcija vseh vipavskih vinarjev in začetek sistematičnega trženja vipavskih vin in vinskih hramov z namenom povečanja obiska večdnevnih gostov.

 • Modifikacija koncepta Vipavske trgatve s prireditve, ki poteka samo dva dni v letu, v številne prireditve v Vipavi in po vaseh, ki potekajo vse poletje, povezane pa so z vinom in kulinariko ter zabavno in kulturno ponudbo.

 • Gradnja hotela na lokaciji, kjer zdaj propada stavba gostišča Adria.

 • Zagotovitev učinkovitega in transparentnega delovanja občinske uprave.

 
 
 

PODROČJA, NA KATERIH BO OBČINA VODILA AKTIVNO POLITIKO:

UREJENOST OKOLJA IN INFRASTRUKTURE

 

V okolju, v katerem živimo, se moramo dobro počutiti najprej mi, domačini, če pa želimo razvijati turizem, se morajo dobro počutiti tudi obiskovalci. Nekatere od naložb v okolje in infrastrukturo, ki so nujne za to, da bi se kakovost življenja v naši občini izboljšala, so natančno opredeljene v poglavju Temeljni projekti, niso pa to edine potrebne investicije. Teh je še veliko več, ker pa pri pisanju tega programa nisem želel, da bi bil videti kot spisek želja, sem se omejil le na tiste, za katere menim, da jih v štiriletnem obdobju v okviru lastnih proračunskih sredstev in na razpisih pridobljenih sredstev evropskih skladov lahko realiziramo. K določenim projektom, kot je npr. gradnja hotela, pa bomo seveda pritegnili tudi zasebne vlagatelje.

 

Urejanju okolja in varovanju krajine kot celote bo namenjena vsa potrebna pozornost, saj je to zelo pomembno za celostno podobo občine. Zato bomo skrbeli za urejenost parkov in zelenic, pešpoti, otroških in športnih igrišč, križišč, krožišč in parkirišč, poljskih poti, pa tudi za čistočo okrog smetnjakov in kontejnerjev za smeti. Ker morajo za urejenost stavb in parcel v privatni lasti skrbeti občani sami, bomo na Občini pripravili tudi ustrezne smernice in spodbude za njihovo aktivno delovanje v tej smeri.

 

Večji del Vipave in tudi nekatera druga naselja v občini so del varstva kulturne dediščine, zato bo pri investicijskih posegih v prostor s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne dediščine potrebno obojestransko tvorno in konstruktivno sodelovanje.

 

 

TURIZEM

 

Turizem je v razcvetu, še posebno hitro se razvija t. i. podeželski turizem. Čedalje več ljudi, ki živijo v mestih, si želi dopust preživeti na podeželju, v stiku z naravo in pristnim doživetjem domačnosti, česar velika mesta ne morejo več zagotavljati.

 

V naši občini imamo izredne možnosti za razvoj vinsko-kulinaričnega turizma. Poleg lepote pokrajine imamo odlične vinarje in vinske hrame, ki si jih je vredno ogledati, za tako majhen prostor, kot je naša občina, pa imamo tudi nadpovprečno veliko zelo dobrih gostiln.

 

Vipavske vinarje bomo povezali v konzorcij in začeli sistematično tržiti ne samo vipavska vina, ampak tudi vinske hrame. V sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici bomo iskali možnost za primerno umestitev turističnoinformacijskega centra in osrednje vinoteke vseh vipavskih vinarjev v Lanthierijev dvorec, ki bi tako poleg univerzitetnega središča postal tudi vstopna točka celotnega vipavskega turizma. Dvorec je dovolj velik, da to omogoča, fakulteta za vinogradništvo, vinarski muzej, vinoteka in turističnoinformacijski center pod isto streho pa bi predstavljali domiselno kombinacijo dejavnosti, ki jih vse povezuje to, kar je za Vipavsko dolino najbolj značilno, tj. vinska trta.

 

Vinarji znotraj konzorcija bodo skrbeli za organizacijo domiselnih dogodkov v osrednji vinoteki, na Glavnem trgu, pa tudi po vaseh in posameznih vinskih kleteh, s tem pa zagotavljali stalen obisk gostov.

 

Velike možnosti za povečanje števila obiskovalcev ima tudi t. i. adrenalinski turizem. Plezanje v Beli in na Turi, jadralno padalstvo in downhill kolesarjenje so tri področja, pri katerih so naše možnosti še zelo neizkoriščene.

 

Vso potrebno pozornost bomo posvetili tudi enodnevnim organiziranim izletnikom, predvsem šolarjem in upokojencem. Ponudba ogledov izvirov Vipave v kombinaciji z npr. vodenim ogledom vinogradniškega ali vojnega muzeja ter Lavrinovih sarkofagov ali Rupnikovega mozaika bo gotovo pritegnila njihovo pozornost.

 

Vse našteto pa se bo polno izrazilo šele po infrastrukturni prenovi Glavnega trga, Lanthierijevega parka in Podskale. Brez urejene infrastrukture pravi razvoj turizma namreč ni mogoč.

 

 

KMETIJSTVO

 

Geopolitične razmere v svetu so prezapletene za pričakovanje, da nam bo liberalizacija trga s hrano dolgoročno zagotavljala prehransko varnost. Hrana je strateška surovina in kmetijstvo strateška gospodarska panoga. Tega se žal v Sloveniji ne zavedamo dovolj.

 

Slovensko kmetijstvo je v krizi, enako velja za kmetijstvo v naši občini. Glavnino ukrepov za spodbujanje kmetijske pridelave bi morala sprejeti država. Žal pa ta namesto optimiziranja pogojev za pridelavo hrane kmetijstvo duši z nepotrebnimi administrativnimi ukrepi.

 

Občine imajo v sklopu svojih pristojnosti le malo možnosti za izboljšanje razmer kmetovanja. Kljub temu bomo v občini Vipava naredili vse, kar je mogoče, da bi kmetovalcem olajšali poslovanje.

 • Zagotavljali bomo še več strokovne pomoči kmetovalcem pri izpolnjevanju prijav za pridobivanje državnih in evropskih sredstev v sklopu Programa razvoja podeželja ter izpolnjevanja drugih administrativnih predpisov.

 • Kmečko tržnico za prodajo lokalnih pridelkov bomo opremili s kamnitimi mizami ter proučili možnosti za njeno zasteklitev in prijaznejše obratovanje tudi pozimi. Tržnico bomo marketinško spromovirali in posledično zagotovili večji obisk kupcev.

 • Glede na možnosti, ki jih zakon dopušča, bomo spodbujali vse izobraževalne ustanove v občini, da čim večji delež hrane nabavijo pri lokalnih kmetovalcih.

 • S povečanjem števila turistov bomo zagotovili več možnosti za razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetijah in večjo prodajo domačih izdelkov.

 

Dodaten problem kmetijstva v naši občini je suša. Gradnja ustreznih namakalnih sistemov je pogoj za uspešno kmetijsko pridelavo. Vode je v naši občini dovolj, manjkajo pa vodna zajetja. Projekt vsebinsko in finančno presega zmožnosti naše občine, zato si bomo sistematično prizadevali za to, da bodo pristojne državne institucije ta problem začele odpravljati prednostno.

 

PODJETNIŠTVO

 

Ne država ne občina, ampak podjetniki so tisti, ki ustvarjajo nova delovna mesta, država in občine pa morajo zagotavljati optimalne razmere za razvoj gospodarstva.

 

Občina Vipava bo do podjetnikov prijazna občina. Ustrezne razmere za razvoj podjetništva lahko na lokalni ravni ustvarjamo s konkurenčnimi cenami komunalnih prispevkov in ustrezno višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Obe postavki bosta konkurenčni tistim v sosednjih občinah.

 

Nadaljevali bomo tudi z že zastavljenimi ukrepi za spodbujanje obrti in podjetništva.

 

Občina Vipava je v svojih prostorskih načrtih že pred več kot desetimi leti zemljišča ob avtocesti namenila za gradnjo obrtno-podjetniške cone, žal pa ta zemljišča nepozidana še vedno samevajo. Sprejeli bomo potrebne ukrepe, da bodo ta zemljišča čim prej začela služiti svojemu namenu.

 

 

STANOVANJSKA PROBLEMATIKA

 

V občini Vipava, še posebno v naselju Vipava, ni veliko možnosti za širitev stanovanjske in druge gradnje zunaj strnjenih naselij, zato bomo z ustreznimi ukrepi spodbudili pozidavo vsake zazidljive in še nepozidane parcele v naseljih.

 

V središču Vipave in tudi v nekaterih drugih naseljih je kar nekaj hiš, ki že leta samevajo brez stanovalcev. Trend opuščanja življenja v starih hišah želimo ustaviti, zato bomo pripravili ustrezna ukrepe za spodbujanje prenove teh hiš in njihovo ponovno poselitev.

 

Vas Goče, ki jo mnogi upravičeno uvrščajo med največje znamenitosti naše občine, želimo celostno preurediti na način, kot je sosednja Občina Ajdovščina preuredila Vipavski Križ. To lahko naredimo samo s sredstvi za te namene predvidenih evropskih skladov, zato bomo ta projekt sistematično prijavljali na ustrezne razpise. S prenovo celotne vasi želimo, med drugim, ustaviti trend odseljevanja domačinov in spodbuditi prihod novih stanovalcev.

 

V vseh drugih naseljih bomo v sklopu občinskih prostorskih načrtov za stanovanjsko gradnjo sprostili vsa tista zemljišča, ki so za to primerna, pri čemer bomo vso potrebno pozornost namenili temu, da se ne bi ponovile nekatere napake iz preteklosti, da so določeni objekti sezidani na povsem neprimernih lokacijah.

 

 

ŠPORT IN REKREACIJA

 

Šport krepi telo in duha. Aktivno bomo spodbujali šport in rekreacijo ter si prizadevali, da se bo čedalje več ljudi odločalo za športno aktivno življenje.

 

Prek športne zveze bomo sofinancirali programe športa, športnih klubov in društev v obsegu, ki bo omogočal njihovo normalno delovanje.

 

V dogovoru s Slovensko vojsko bomo celostno obnovili kompleks igrišč ob vojašnici, postavili reflektorje okrog atletske steze, namestili naprave za fitnes na prostem, redno vzdrževali travnate površine in tako celotni kompleks spremenili v pravi športni park, ki mora postati osrednje mesto za trening in rekreacijo v občini.

 

V sodelovanju s krajevnimi skupnostmi bomo skrbeli za vzdrževanje vseh preostalih športnih površin v občini.

 

 

LJUBITELJSKA KULTURA

 

Organizacije najrazličnejših kulturnih in prazničnih dogodkov si ne moremo predstavljati brez številnih kulturnih društev, ki delujejo v naši občini. Organizirano ukvarjanje z ljubiteljsko kulturo hkrati pomembno pripomore k medgeneracijskemu povezovanju in pestrejšemu vsakdanjiku mnogih, ki v sklopu teh društev aktivno delujejo.

 

Občina bo prek Zveze kulturnih društev spodbujala delovanje ljubiteljske kulture in skrbela za njeno primerno sofinanciranje. Ustrezno bomo reševali tudi problematiko prostorov za vadbo in nastope.

 

 

IZOBRAŽEVANJE

 

Naložba v izobraževanje mladih je dolgoročno za družbo najboljša naložba. Naloga občine je ustvarjanje optimalnih razmer za izvajanje programov na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja.

 

Čeprav je naša občina po številu prebivalcev in površini med manjšimi v Sloveniji, se lahko pohvalimo, da pri nas uspešno delujeta Škofijska gimnazija Vipava in Univerza v Novi Gorici. Na to smo upravičeno ponosni in prizadevali si bomo, da bo sodelovanje z obema izobraževalnima institucijama potekalo zgledno in konstruktivno.

 

 

MLADI IN DRUŽENJE

 

Mladi si želijo biti v središču dogajanja. Občutek, da jim okolje, v katerem živijo, ne omogoča, da bi svoj prosti čas zapolnili kakovostno in zanimivo, je največkrat glavni razlog za njihovo nezadovoljstvo. Za aktivno preživljanje prostega časa potrebujejo ustrezne vsebine, ki jih morajo zagotavljati šole z najrazličnejšimi krožki ter kulturna in športna društva z organizirano dejavnostjo. Poleg tega, da take dejavnosti finančno podpira, mora Občina v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi zagotoviti tudi primerne prostore za izvajanje teh dejavnosti.

 

Vemo pa, da sodelovanje v krožkih in društvih ni edini način preživljanja prostega časa. Neobvezno druženje, ki se med mlajšimi mladostniki dogaja večinoma na ulici in igriščih, med starejšimi mladostniki pa v lokalih, je neizogiben in nepogrešljiv del odraščanja vsakega posameznika. Naloga Občine je, da z ureditvijo okolja in infrastrukture ustvari pogoje za prijetno počutje mladih pri njihovem tovrstnem druženju.

 

Naš program predvideva celostno ureditev centra Vipave z Glavnim trgom na čelu, ki mora s svojo spremenjeno podobo postati osrednji prostor druženja ne samo mladih, ampak vseh ljudi v občini. V sodelovanju z zainteresiranimi društvi in organizacijami moramo nato zagotavljati več za mlade zanimivih zabavnih in kulturnih programov. Dodatno k temu bomo v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi preučili tudi možnosti, da bi določene prostore, s katerimi razpolagajo, namenili mladim in njihovemu neformalnemu druženju.

 

O športu in rekreaciji, ki sta nepogrešljiva dejavnika preživljanja prostega časa mladih, več v posebnem poglavju.

 

Za najmlajše bomo poskrbeli s primernim vzdrževanjem otroških igrišč in s postavitvijo otroških igral v tistih krajevnih skupnostih, v katerih jih še ni.

 

 

LJUDJE S POSEBNIMI POTREBAMI

 

Vipava je znana tudi po Ciriusu, centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. Center ima dolgoletno tradicijo in naša ambicija je, da zagotovimo ustrezne pogoje za njegovo prostorsko in programsko širitev. Širitev centra bi omogočala sprejem dodatnega števila oskrbovancev, še kakovostnejše programe in nova delovna mesta.

 

Ne samo otroci in mladostniki iz Ciriusa, tudi drugi ljudje z gibalno oviranostjo se morajo v Vipavi počutiti prijetno. To pomeni, da je treba pri vseh infrastrukturnih investicijah za to skupino ljudi vnaprej načrtovati rešitve za njihovo neovirano gibanje.

 

 

SKRB ZA STAREJŠE

 

Prebivalstvo se stara in tudi v naši občini je čedalje več starejših ljudi, ki potrebujejo ustrezno socialno oskrbo. Na tem področju rešitve ne predstavlja samo institucionalna oskrba v domovih za starejše, ampak tudi druge oblike organizirane socialne pomoči starejšim, kot na primer dnevni centri za starejše, pomoč na domu in oskrbovana stanovanja.

 

Prav neinstitucionalni oskrbi starejših bomo posvetili še več pozornosti, predvsem z vidika spodbujanja njihovega socialnega vključevanja v družabno življenje v občini in posledično višje kakovosti njihovega življenja.

 

Preučili bomo tudi interes potencialnih investitorjev za gradnjo oskrbovanih stanovanj, ki bi dejavnost dobro delujočega centra starejših občanov Pristan smiselno dopolnila.

 

VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE

 

Varnost je ena najosnovnejših človekovih potreb. Za javni red in mir skrbi policija, naloga občine pa je, da pri tem s policijo dejavno sodeluje.

 

Za organizacijo učinkovitega varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pa je odgovorna občina. Pri tem je naloga gasilcev neprecenljiva. V občini imamo tri prostovoljna gasilska društva in kot župan bom skrbel, da bodo imela vedno zagotovljeno vse potrebno za hitro in učinkovito posredovanje pri vseh vrstah naravnih in drugih nesreč.

 

 

SODELOVANJE S KRAJEVNIMI SKUPNOSTMI

 

Za učinkovito delovanje občine in njen optimalni razvoj je potrebno zelo dobro sodelovanje z vsemi krajevnimi skupnostmi. Kot župan si bom prizadeval, da bodo krajevne skupnosti oz. njihovi predsedniki tvorno sodelovali v postopkih oblikovanja in sprejemanja odločitev, še posebno v tistem delu, ki se nanaša na življenje v njihovih krajevnih skupnostih. Krajevne skupnosti bodo lahko s svojimi predlogi, pobudami in mnenji sodelovale v delu odborov in tudi na sejah občinskega sveta.

 

Občina bo poleg finančnih sredstev, ki so krajevnim skupnostim zagotovljena z odlokom o njihovem financiranju, pri posameznih manjših projektih, ki so v njihovi pristojnosti, sodelovala z dodatnimi proračunskimi sredstvi, če bodo vsebinsko pripravljeni tako, da bi jih bilo smiselno podpreti.

 

S predsedniki krajevnih skupnosti se bom kot župan redno srečeval, po potrebi pa se bom udeleževal tudi posameznih sej svetov krajevnih skupnosti.

 

 

GOSPODARNO UPRAVLJANJE

 

Občino bom vodil kot dober gospodar. V tridesetletni poslovni karieri sem vedno upošteval načelo, da je treba s sredstvi, ki so ti zaupana v upravljanje, ravnati še bolj odgovorno, kot če bi upravljal svoja sredstva. Zato bomo vsak davkoplačevalski evro porabili preudarno, strogo namensko in pregledno. Stroškovna učinkovitost pri poslovanju mora postati imperativ vseh porabnikov proračunskih sredstev – v tekočem in investicijskem delu proračuna.

 

Kot župan si bom vzel ves potreben čas tudi za sprotno analiziranje finančnega poslovanja občine. Odhodke tekočega dela proračuna bomo optimizirali, sredstva, ki se bodo iz tega sprostila, pa namenili za povečanje investicij.

 

Občina se ne bo razvijala le z zakonom zagotovljenimi proračunskimi sredstvi, ampak tudi s sredstvi, pridobljenimi na razpisih Evropske unije, in sredstvi posameznih gospodarskih subjektov, ki jih bomo z ambiciozno postavljenim razvojnim programom pritegnili k vlaganju v naši občini.

KONTAKT

Goran Kodelja za župana občine Vipava

Email: goran.kodelja@gmail.com

Facebook: @gorankodelja

 • Facebook - Black Circle